sander_belirtke
566288yarenler10.jpg
566400yarenler11.jpg
566263yarenler9.jpg
566244yarenler8.jpg
566211yarenler7.jpg
966233yarenler_6.jpg
27 Mayıs Pazartesi 2024 - 18:55:25

SAN-DER TÜZÜĞÜ

SANDIKLI İLÇESİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA ve YAŞATMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:
Madde 1: Derneğin Adı: SANDIKLI İLÇESİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA ve YAŞATMA DERNEĞİ

DERNEĞİN MERKEZİ:
Madde 2: Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesi

DERNEĞİN ŞUBESİ:
Madde 3:Derneğin Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI:
Madde 4: İlçemizde bulunan tarihi ve kültürel eserlerin korunması, yaşatılması ve ilçemizin kültürel değerlerinin korunması, gündemde kalmasının sağlanması.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI:
Madde 5: Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.


a) İlçemizde bulunan kültürel ve tarihi eserlerin tespit edilmesi bu eserleri korumaya alarak gerektiğinde kanun ve yasalar çerçevesinde tadilatlarının yapılması.

b) İlçemizde folklor halkoyunu ve buna benzer diğer kültürel değerlerinin daha çok gündeme getirilerek onların yaşatılması için gerekli çalışmaların yapılması.

c) (b) bendinde geçen faaliyetler için kurs düzenleyebilir, yarışmalar tertip edebilir, yarışmalara katılabilir ve bu tür faaliyetlerde maddi ve manevi destek sağlar.

d) Derneğin amaçları doğrultusunda gazete, dergi ve bülten çıkarmak.

e) Derneğin maddi menfaatleri doğrultusunda ticari faaliyetlerde bulunmak.

f) Dernek üyelerinin istihratını temin maksadıyla mülki amirlerin izniyle lokal açar ve işletir. Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt,pansiyon, kitaplık ve okuma evi; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzurevi, aşevi; sportif faaliyetler için spor sahası veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesisleri kurabilir ve işletebilir. Ancak kurmaları ve işletmeleri izin almalarına bağlıdır. Bu tesislerin açılması, işletilmesi ve kapatılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

g) Yurtiçindeki ve dışındaki dernek, kurum ve kuruluşlarla derneğin amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapar.

h) Sosyal ve kültürel bağları geliştirmek ve dayanışmayı artırmak için gezi, yemek, çay, konser, panel, konferans, kermes ve sportif faaliyetlerde bulunmak.

i) Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü gayrimenkulün alınması, satılması, kiralanması, hibe edilmesi ve ipotek verilmesi gibi işler yapmak.DERNEĞE ÜYE OLMA:
Madde 6: Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip her gerçek kişi ile tüzel kişiler derneğe üye olabilir.

Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetleri mensupları ile Kamu kurum ve kuruluşların memur statüsündeki görevleri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.
Üyelik için yapılan başvuruyu yönetim kurulu ençok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayarak sonucu müracaatçıya bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak defterlere kaydedilir.

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve hiçbir dernekte üye kabul etmeye zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemezler; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Çakır Mahallesi Karagöz Sokak No:42
Sandıklı / AFYONKARAHİSAR
E-posta: iletisim@sandiklikultur.org.tr